Guia

La visió de la retroalimentació (feedback)

Cinc entrades ja i encara no hem dit res del feedback o retroalimentació. Presentem doncs el concepte i alguns signes gràfics i així podrem completar les entrades del blog amb bonics gràfics representant allò que s’ha dit.

Feedback és la interacció continuada entre dues parts. Feedback existeix entre dues parts quan cadascuna afecta l’altra1.

Representem el feedback amb relacions d’influència.

Relció positiva
Un canvi en A produeix un canvi en B en la MATEIXA direcció:
Si A creix, B creixerà. Si A decreix, B decreixerà.

Relació negativa
Un canvi en A produeix un canvi en B en la direcció OPOSADA:
Si A creix, B decreixerà. Si A decreix, B creixerà.

 

links

 

Un bucle de retroalimentació o feedback loop pot ser positiu o negatiu. Si el nombre d’enllaços negatius al bucle és parell (incloent el 0), el bucle és positiu. Si el nombre d’enllaços negatius és senar, el bucle és negatiu.

També es pot determinar la polaritat d’un loop traçant els efectes d’un canvi en una de les variables a mida que es propaga pel loop. Quan el feedback reforça els efectes del canvi original, llavors és un bucle/loop positiu; quan s’oposa al canvi original és un loop negatiu.

 

loops

 

Els bucles de retroalimentació positiva són auto- reforçants i produeixen creixement exponencial. Cap quantitat real pot créixer per sempre, així que assumim que estem considerant només una part d’un sistema més gran i en un període de temps donat.

Els bucles negatius són auto-correctors i contraresten el canvi.

Una última qüestió a considerar és el retard. Trobem retard quan l’efecte (positiu o negatiu) entre dues parts es posposa en el temps. Representem el retard amb la fletxa següent.

 

delay

 

Tots els sistemes són combinacions de relacions positives i negatives, de vegades diferides en el temps.

1. W. Ross Ashby (1957). An introduction to cybernetics (PDF). Chapman & Hall, citat en la definició de ‘Feedback’ a Wikipedia.

Previous Post Next Post

You Might Also Like

No Comments

Deixa un comentari