Què és Ansky Papers?

foto2

Ansky Papers és ara mateix un blog per plasmar i discutir totes les idees que hauran de desembocar en noves fases, amb més impacte i capacitat transformadora. Però també podria quedar aquí o morir, Ansky Papers és doncs una llavor.

Ansky Papers parla només de tres coses:

1. INTEGRACIÓ, l’acció de fer un tot amb parts diverses.
El sentit de la integració (per què), el seu objecte (què) i la seva operativa (com). I sobre tot el resultat, aquests tots que emergeixen, la seva fabricació i la generació de nou coneixement a partir d’ells.
Coherència

2. VISIÓ, que es genera a través de la integració i la seva producció de tots, en realitat nous objectes.
De la posibilitat de la visió, la seva representació (imatges), el seu lèxic (paraules) i sistematització.
Relació

3. TRANSFORMACIÓ, la capacitat transformadora de la nova visió.
De la seva operativa (de la visió a l’acció), el seu abast i la seva cadència.
Canvi

Ansky Papers aborda coherència, relació i canvi a partir de la comprensió de la realitat que ens envolta.